REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady wypożyczania i bezpiecznego użytkowania sprzętu rowerowego w ramach Wypożyczalni Beskid Bike prowadzonej przez Krzysztof Majdak (dalej „Wypożyczający”), w sposób następujący:

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Sprzęt rowerowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczającego. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy Wypożyczającym, a Klientem.
2. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem.
3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i należycie przygotowany sprzęt rowerowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym
zakresie (dalej w regulaminie „Sprzęt”).
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane.
5. Klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek pracownika wypożyczalni.

§ 2 Klient
1. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
2. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia zawartej z Klientem, po okazaniu przez niego dwóch dokumentów tj.: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu oraz po wpłaceniu przez Klienta opłaty za wypożyczenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient jest zobowiązany podać prawdziwe informacje
oraz poinformować obsługującego go pracownika o swoich umiejętnościach, które
mogłyby mieć wpływ na właściwy dobór i dopasowanie wypożyczanego sprzętu.
4. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient akceptuje zapisy niniejszego regulaminu i jest zobowiązany zwrócić sprzęt w stanie nie uszkodzonym, sprawnym technicznie i niezabrudzonym.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i utratę wypożyczanego sprzętu od
momentu jego wydania Klientowi, do momentu jego zwrotu.

 § 3 Wypożyczanie sprzętu online. Odstąpienie i rezygnacja.
1. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się na stronie internetowej www.beskidbike.pl Wypożyczający może udzielać Klientom zniżek na korzystanie usług według swojego uznania. Klienci mogą też korzystać ze zniżek na podstawie voucherów uzyskanych od partnerów handlowych Wypożyczającego. Zniżki nie podlegają łączeniu, a w przypadku posiadania przez Klienta kilku zniżek na ten sam produkt, obowiązuje wyższa zniżka.
2. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest dokonywana online wyłącznie w formie bezgotówkowej. Wypożyczający dopuszcza dokonanie opłaty w formie gotówkowej jedynie  po uprzednim uregulowaniu przez Klienta minimalnej opłaty w kwocie 1 zł z pomocą karty płatniczej z potwierdzeniem transakcji kodem PIN.
3. Klient ma możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji wypożyczanego sprzętu. Rezerwacja odbywa się poprzez wysłanie formularza rezerwacyjnego ze strony www.beskidbike.pl z dokonanym przez Klienta wyborem wypożyczanego sprzętu oraz terminu jego planowanego wypożyczenia i jest realizowana po uzyskaniu potwierdzenia dostępności roweru w terminie podanym przez Klienta.
4. Rezerwacja dochodzi do skutku po uiszczeniu przez Klienta przedpłaty 50% kwoty za wypożyczany sprzęt. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji sprzętu jest uzyskanie przez Wypożyczającego potwierdzenia o zaksięgowaniu przedpłaty za wypożyczenie rezerwowanego sprzętu.
5. Wypożyczający niezwłocznie, po otrzymaniu przedpłaty, prześle Klientowi na podany adres e-mail informację z potwierdzeniem dokonania rezerwacji wybranego sprzętu.
6. W przypadku braku przedpłaty lub potwierdzenia przelewu w terminie 8h od wysłania formularza rezerwacyjnego Wypożyczalnia poinformuje Klienta, że rezerwacja sprzętu nie doszła do skutku.
7. W przypadku uiszczenia opłaty w momencie rezerwacji online, kwota ta w chwili podpisania umowy wypożyczenia stanowi wynagrodzenie dla Wypożyczającego za wypożyczenie sprzętu.
8. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny rower tej samej klasy, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
9. W przypadku dokonania rezerwacji sprzętu online, Klient ma prawo bezkosztowej rezygnacji z wypożyczenia sprzętu, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczającego  e-mail najpóźniej na 3 dni przed umówioną datą zawarcia umowy wypożyczenia w siedzibie Wypożyczającego. W takiej sytuacji Wypożyczający zwróci Klientowi poniesioną opłatę za wypożyczenie rezerwowanego sprzętu, w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji, na konto wskazane przez Klienta.
10. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia sprzętu w terminie krótszym niż 3 dni przed planowaną datą wypożyczenia, poniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Za równoznaczne z rezygnacją z wypożyczenia uznaje się również nieodebranie zarezerwowanego sprzętu i niepodpisanie umowy wypożyczenia w umówionym terminie.
11. Po zawarciu umowy wypożyczenia w siedzibie wypożyczalni i po wydaniu sprzętu, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego lub z przyczyn wynikających z siły wyższej. W przypadku odstąpienia do umowy z powyższych przyczyn, Wypożyczający zwraca Klientowi część wynagrodzenia za wypożyczenie sprzętu za okres, w którym umowa nie mogła być wykonywana. Dla uniknięcia wątpliwości, nie stanowią podstaw do odstąpienia od umowy wypożyczenia w szczególności: niekorzystne warunki atmosferyczne lub ich zmiana w trakcie wykonywania umowy, awarie lub uszkodzenia sprzętu spowodowane z winy Klienta, stan nietrzeźwości Klienta, ewentualne urazy Klienta odniesione w czasie korzystania ze sprzętu.

 § 4 Zasady wypożyczania sprzętu.
1. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny lub zażądać innej formy zabezpieczenia zwrotu sprzętu.
2. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzętu nie wypożycza się ze względów bezpieczeństwa.
3. Wypożyczający zastrzega sobie prawo zweryfikowania trzeźwości Klienta.
4. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu potwierdza, iż jest świadomy, że jazda na rowerze związana jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania jazdy na rowerze mogą polegać na doznaniu urazów ciała Klienta lub osoby trzeciej. Klient mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu.
5. Klient nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonego sprzętu ani oddawać go
do użytkowania osobom trzecim. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.
6. Klient może korzystać ze sprzętu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Korzystając z roweru Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikających z obowiązującego prawa.
7. Klient jest zobowiązany skontrolować wypożyczany sprzęt, a ewentualne wady lub uszkodzenia bezzwłocznie zgłosić pracownikowi wypożyczalni.
8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczonego sprzętu.
9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
10. Po upłynięciu okresu wypożyczenia Klient jest zobowiązany zwrócić sprzęt pracownikowi wypożyczalni w godzinach otwarcia wypożyczalni Beskid Bike. Godziny otwarcia są dostępne na stronie internetowej www.beskidbike.pl 
11. Niedokonanie zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym umową terminie powoduje naliczenie opłaty za wypożyczenie za kolejny okres, zgodnie z cennikiem wypożyczalni, do momentu zwrotu sprzętu. W przypadku opóźnienia zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni telefonicznie, kontaktując się z numerem tel. +48 663 015 523.
12. Niezwrócenie sprzętu po upływie 3 godzin od wyznaczonego terminu bez powiadomienia Wypożyczającego o przyczynie zwłoki, zostanie uznane za przywłaszczenie roweru i zgłoszone organom ścigania. Dodatkowo zostanie nałożona na Klienta kara umowna w wysokości 5.000 zł. Wypożyczający może dochodzić od Klienta również odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej, na zasadach ogólnych.
13. Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt, a w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży lub utraty jest zobowiązany pokryć powstałą szkodę, w kwocie odpowiadającej wartości utraconego, skradzionego lub uszkodzonego sprzętu.
14. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z używaniem wypożyczonego sprzętu powstałe wobec Klienta lub osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

 § 5 Reklamacje
1. Wszelkie awarie lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu powinny być zgłaszane przy zwrocie sprzętu do wypożyczalni. W przypadku sytuacji, powodujących niemożność dostarczenia sprzętu, należy to zgłosić telefonicznie na numer +48 663 015 523 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beskidbike@gmail.com.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres mailowy beskidbike@gmail.com
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem danych osobowych podawanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy wypożyczenia sprzętu jest Beskid Bike Krzysztof Majdak, ul Żywiecka 41, 34-323 Kocoń
2. Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.beskidbike.pl

§ 7 Przepisy końcowe
1. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy wypożyczenia.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022